Školství a sociální věci

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Sepekov, příspěvková organizace
Sepekov 238
398 51 Sepekov

Kontakt:

základní škola 382 581 473
mateřská škola 382 581 281
školní jídelna 382 581 285

Historie

Škola byla v Sepekově zřízena roku 1684. Vyučovalo se v soukromých místnostech, není však známo kde.

Podle farních záznamů bylo zřízeno první školní stanoviště v obci v roce 1750 a navštěvovalo jej 148 dětí. V Kronice pro školu v Sepekově se hovoří o tom, že škola byla zřízena v roce 1758 a prvním učitelem byl kostelník Mikoláš Kolář, který vyučoval ve své chalupě.

V roce 1788 byla nákladem strahovského panství postavena u fary budova školy. Byla zřízena ze staré prádelny. Kromě budovy pro školu byl v Sepekově vyhrazen i byt pro učitele v panském hostinci v prvním poschodí.

V roce 1820 již byly zřízeny dvě třídy, jedna v Sepekově, druhá v Božeticích.

V 60. letech 19. století byla založena škola také v Líšnici.

V roce 1891 byla na místě bývalé obecní kovárny a rybníčka zahájena stavba nové školní budovy (dnes budova obecního úřadu), ve které bylo vyučování zahájeno 19. 9. 1892.

Po první světové válce byla v Sepekově zřízena Živnostenská škola pokračovací pro řemeslnické učně, která zanikla na počátku 30. let, a Lidová škola hospodářská, ta byla zrušena na konci 30. let.

V roce 1939 byla otevřena Na Panské jednotřídní mateřská škola. Později byla mateřská škola přemístěna do nájmu u Soulků na náměstí. Po druhé světové válce byla v Sepekově opět zřízena Lidová škola pro mládež zůstávající v zemědělství, avšak po několika letech zanikla. O zřízení měšťanské školy se uvažovalo již před druhou světovou válkou, avšak Česká zemská školní rada vzhledem k válečným událostem a úřednímu zákazu veřejných budov projekt zamítla.

Teprve po osvobození bylo dne 1. 9. 1945 povoleno otevřít čtyřtřídní měšťanskou školu, kterou navštěvovalo celkem 106 dětí ze Sepekova, Zálší, Líšnice a Božetic. Měšťanská škola byla povolena, avšak chyběla školní budova. A tak 13. 1. 1946 bylo rozhodnuto o výstavbě nové školy. Na podzim roku 1947 začala stavba a 1. 9. 1950 bylo v nové školní budově zahájeno vyučování. Škola nesla název Střední škola Zdeňka Nejedlého. Zároveň byla přemístěna mateřská škola do budovy bývalé školy.

V roce 1976 byla zahájena výstavba nové budovy pro mateřskou školu, ve stejné době byla postavena nová školní jídelna a kuchyně. Základní a mateřská škola byly nakonec v roce 1978 propojeny přes jídelnu spojovacími chodbami, a tak vznikl jedinečný školní areál. Na tento je v současné době volně napojena nová budova DPS.

Současnost

Od 1. 1. 2003 došlo novou právní úpravou ke změně zařazení základní a mateřské školy v organizačním systému obce. Do té doby tato zařízení fungovala jako organizační složky obce, které hospodařily jménem zřizovatele. Zastupitelstvo obce rozhodlo o jejich sloučení v jeden právní subjekt – příspěvkovou organizaci Základní škola Sepekov, okres Písek. Tato příspěvková organizace hospodaří a rozhoduje dle práv vymezených ve zřizovací listině samostatně. Výrazně došlo k posílení pravomocí při vedení školy, je možno operativněji rozhodovat o věcech týkajících se běžného provozu. Škola může provozovat doplňkovou činnost a jejím prostřednictvím vylepšovat svůj rozpočet. Od 1. 1. 2006 se tento subjekt, který zahrnuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a mateřskou školu, nazývá Základní škola a Mateřská škola Sepekov.

Ve školním roce 2005/2006 navštěvuje školu 160 žáků. Do první třídy nastoupilo 13 dětí, devátý ročník navštěvuje 18 žáků. Při škole funguje družina, do které dochází 47 dětí.

Kromě získávání znalostí a dovedností při vlastní školní výuce mohou žáci pracovat v řadě kroužků a zájmových utvárů, jako jsou např. práce s počítačem, sportovní kroužek, dramatický kroužek, anglický jazyk hrou, německý jazyk, sborový zpěv, přírodovědný kroužek nebo náboženství. Žáci základní školy pořádají školní akademie, účastní se s kulturními pořady při vítání dětí a různých společenských akcích, jak obecních tak i pořádaných spolky v obci.

Od 1. ledna 2006 musí při všech základních školách působit školské rady. Ty mají právo kontrolovat činnost a hospodaření školy, navrhovat opatření ke zlepšení práce a k zaměření např. výukových plánů apod. Jednu třetinu rady musí tvořit zástupci obce, druhou rodičovská veřejnost a třetí pracovníci školy (členem rady nesmí být ředitel školy). Rada byla složená v tomto složení: zástupci zřizovatele - S. Sedláček, P. Urban, J. Fara, za rodičovskou veřejnost - P. Benda, V. Kubíčková, J. Burianová, za pracovníky školy - J. Chotěborská, L. Tollingerová, M. Vavříková.

Ve dnech 27. a 28. ledna proběhl v základní škole zápis dětí do první třídy. Se svými rodiči se dostavilo čtrnáct budoucích školáků. Zápis provedly učitelky Ludmila Tollingerová, Hana Červená a Jaroslava Chotěborská. Nad vším dohlížel ředitel školy Josef Himl.

Mateřská škola

 Základní škola a Mateřská škola Sepekov, příspěvková organizace
Sepekov 238
398 51 Sepekov

Učitelky mateřské školy: Mgr. Věra Máchová (vedoucí), Jaroslava Kolčabová, Miluše Stejskalová

Kontakt:

tel. 382 581 281

V tomto školním roce dochází do mateřské školy 35 dětí ve věku 2 až 6 let, které jsou rozděleny do dvou tříd. Provoz školky je od 6.30 do 16 hodin.

Vzdělávací program MŠ nazvaný "Svět kolem nás" je založen na přímých zážitcích dětí, vychází z jejich samostané činnosti a individuální volby. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti.
V průběhu prvního pololetí loňského roku se děti zúčastnily předplaveckého výcviku. V prosinci navštívil děti čert a Mikuláš s nůší plnou dárků. V druhém pololetí školního roku čeká děti masopustní veselí, vystoupení pro rodiče, výlet za pohádkou a zvířátky, slavnostní rozloučení s budoucími školáky v obřadní síni OÚ v Sepekově a vystavení tabla.

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou je v provozu od listopadu 2004. Je zde 27 bytů umístěných ve třech podlažích. V budově je výtah, centrální rozvody vody, elektřiny, vytápění, dále anténní a telefonní rozvody. Na požádání je možné zavést samostatnou telefonní linku do bytu. Obytné prostory doplňují terasa, společenská místnost, místnost na výdej jídla, jídelna, kolárna. Ke každému bytu přísluší malý sklípek v přízemí.

Jednotlivé byty jsou standardně vybaveny kuchyňskou linkou s vestavěným sporákem a digestoří, ve vstupní chodbičce je zabudována vestavěná skříň. Koupelna je zařízena sprchovým koutem, umyvadlem a je zde umístěno WC.
Byt může být přidělen pouze lidem pobírajícím starobní důchod nebo plně invalidním. O přidělení bytu rozhoduje s konečnou platností Rada Obce Sepekov, po vyjádření Komise sociální a životního prostředí Obecního úřadu v Sepekově a sociálního odboru Městského úřadu v Milevsku. Posuzování žádostí probíhá v souladu s přijatými Pravidly pronajímání bytů ze dne 19. 8. 2004.
Podle vlastního uvážení a možností mohou obyvatelé domu využít stravovacích služeb školní jídelny, která je k DPS napojena přímou chodbou. Poskytovány jsou i další služby, např. jednoduché ošetřovatelské úkony, donáška oběda, nákupy, nutné pochůzky, práce spojené s udržováním domácnosti aj. Služby jsou zajišťovány pečovatelkou, která je vykonává po stanovenou pracovní dobu (ne po celý den) vyjma sobot a nedělí a jsou zpoplatněny podle ceníku.
Za obyvateli domu přichází jedenkrát týdně knihovnice místní knihovny, která již zná oblíbený žánr většiny účastníků těchto setkání. Pravidelně přichází potěšit i děti ze základní a mateřské školy při významných jubielích obyvatel domu nebo při svátečních příležitostech.

Internet v Sepekově a okolí
Chcete neomezené připojení k Internetu, zřízení a aktivaci ZDARMA? Při přechodu od konkurence 6 měsíců ZDARMA? Již od 166,- měsíčně!!!